•  

          บริษัท ประภัสสิริอีควิปเม้นท์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 40 ปี ในระยะแรก
  ดำเนินงานภายใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดประภัสสิริยนต์ (พ.ศ. 2518-2534) โดยให้บริการ
  ในการซ่อมรถยกForklift จากนั้นได้เริ่มขยายขอบข่ายของการบริการครอบคลุมในเรื่องของการซ่อมบำรุง ตรวจสภาพเครื่องมือหนักทุกชนิด ได้แก่ เครนหน้าท่า โมบายเครน 
  รถยกตู้สินค้าหนัก รถยกตู้สินค้าเปล่า รถหัวลาก และรถยกforklift  ที่ใช้ในท่าเรือและการขนย้ายตู้สินค้า
              ในปี พ.ศ. 2535 บริษัประภัสสิริอีควิปเม้นท์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ภายใต้ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ปัจจุบันบริการของเรายังรวมไปถึงการให้บริการปรึกษาวางแผนซ่อมบำรุงอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงระยะยาว ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
  ของเครื่องมือ ลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

 •  
   

 •